VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2304/VPCP-XDPL
V/v chuẩn bị Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội

Để chuẩn bị Dự án Pháp lệnh sửa đổi,bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng theo ýkiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Công văn số 704/VPQH-CVĐ ngày 19/4/2007 củaVăn phòng Quốc hội), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trựcNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơquan có liên quan khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng về chính sách ưu đãiđối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và thân nhâncủa người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 trên cơ sở nội dung Dự thảo Nghị địnhđã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến; báo cáo Thủ tướng Chính phủ Dựán Pháp lệnh này trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Nơi nhận:- Như trên;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN (để b/c), các PCN: Nguyễn Văn Phúc, Trần Quốc Toản; Kiều Đình Thụ; TB. Phạm Anh Tuấn; các Vụ: TH, VX, III; Website CP;
- Lưu: VT, XDPL (5). Dg21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMKiều Đình Thụ