BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2305/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Cục Chính trị Hậu cần Cảnh sát Quản lý hành chính (40 Hàng Bài - HoànKiếm - Hà Nội)

Trả lời côngvăn số 880/C63 -P4 ngày 5/5/2011 của Cục Chính trị Hậu cần Cảnh sát Quản lý hànhchính - Tổng cục VII về việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt lô hàng 18 xe ôtô cứuthương nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quyđịnh của Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuếgiá trị gia tăng số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005, thì xe ôtô dưới 24 chỗ ngồithuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, tùy theo số chỗ ngồi có các mứcthuế suất tương ứng, tại luật này chưa có quy định mặt hàng xe ôtô cứu thươngkhông thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như quy định tại Luậtthuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008. Vì vậy, mặthàng xe ôtô cứu thương nhập khẩu có tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trướcngày 1/4/2009 thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Trường hợplô hàng 18 xe ôtô cứu thương nhập khẩu bằng nguồn tiền ngân sách của Bộ Công antheo các tờ khai nhập khẩu số 16036/NK /NKD/KV3 ngày 30/9/2008 tại Cục Hải quanthành phố Hải Phòng và số 646/NK /KDÔ/KVI-CL ngày 6/10/2008 tại Cục Hải quanthành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa bố trí kinh phí để nộp thuế TTĐB thì được thựchiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước để thanh khoản số thuế phải nộp theovăn bản thông báo của cơ quan Hải quan. Thủ tục hồ sơ thực hiện ghi thu, ghichi đ∙ được Bộ Tài chính hướng dẫn tại công văn số 266/BTC-TCHQ ngày 7/1/2010(Xin gửi kèm theo).

Tổng cục Hảiquan có ý kiến để Cục Chính trị Hậu cần Cảnh sát Quản lý hành chính biết vàthực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông