VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2305/VPCP-ĐP
V/v thẩm định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Thực hiện Chương trình công táccủa Chính phủ năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thôngqua và ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số32-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo nhưsau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng thẩm định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chươngtrình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trịvề phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dânthành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công nghiệp, Thương mại, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Bưu chính Viễn thông, Quốc phòng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thông tin, Thủy sản;
- Tổng cục Du lịch;
- Thành ủy, HĐND TP Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, NC, TTBC, Website CP;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b).50

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy