BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2306/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế hàng NK phục vụ nghiên cứu KH

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Bộ khoa học và công nghệ

Phúc đáp công văn số 1144/BKHCN-HTQT ngày 12/5/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu hàng chuyên dùng phục vụ nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần Thơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Điểm 4.3.2, Mục II, Phần D, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì:

Hàng hóa là quà biếu, quà tặng nhập khẩu mang mục đích nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết miễn thuế là Bộ Tài chính. Thủ tục hồ sơ gồm:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của Trường Đại học Cần Thơ;

- Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận biếu, tặng hàng hóa;

- Tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan;

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Trường Đại học Cần Thơ làm đầy đủ thủ tục xét miễn thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ được biết.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An