THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2306/TTg-KTN
V/v phương án tài chính cho Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng công ty đâu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (công văn số 7792/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 11 năm 2010) và ý kiến của cácBộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8561/BKH-KCHT &ĐT ngày 30 tháng 11 năm2010), Tài chính (công văn số 16441/BTC-QLN ngày 02 tháng 12 năm 2010), Ngânhàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 9150/NHNN-HTQT ngày 24 tháng 11 năm 2010)về phương án tài chính cho Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc lựachọn phương án 1 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Bộ Giao thông vận tảilưu ý ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về lãi suất củakhoản vay IDA của WB.

- Giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiếtvề việc đàm phán, ký kết các Hiệp định vay với WB và JICA theo đúng lịch trìnhđã thống nhất với các Nhà tài trợ.

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp vớiBộ Tài chính xác định rõ hình thức Chính phủ hỗ trợ tài chính hàng năm cho Dựán và phương án hoàn trả số vốn được hố trợ từ ngân sách nhà nước, trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá toàn diện khảnăng tài chính của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC),phương án huy động, thu hồi vốn và trả nợ của VEC, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b). HH 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải