VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2306/VPCP-KGVX
V/v trả lời Hội Cựu TNXP Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Liên thay mặt Hội CựuThanh niên xung phong Việt Nam có văn bản số 164/2011/HCTNXPVN ngày 21 tháng 3năm 2011 gửi Thủ tướng Chính phủ nêu một số vấn đề còn tồn đọng, cần chỉnh sửatrong chính sách đối với thành niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bản chụp kèm theo). Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dung có ý kiếnnhư sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Thủ tướng Chính phủ có văn bản trả lời và công khai văn bản này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các vụ: TH, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), md.21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ