BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2307/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

-Công ty XNK và đầu tư (Imexin)(62 - Giảng Võ – Hà Nội)
-Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố

Trả lời công văn số 95/XNK ngày 17/05/2006 của công ty XNK và đầu tư (IMEXIN) (MST: 0100106835) đề nghị được ân hân nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/05/2006 trên mạng quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan công ty còn nợ thuế quá hạn và từng bị nợ thuế cưỡng chế; Đối với các tờ khai từng bị nợ thuế cưỡng chế; Căn cứ ý kiến của Tổng cục Hải quan đã xử lý tại công văn số 888/TCHQ-KTTT ngày 07/3/2006 và CV 953/TCHQ-KTTT ngày 09/03/2006 về việc chậm ra quyết định không thu thuế các tờ khai: 41 ngày 24/4/2005, 51 ngày 06/06/2005, 55 ngày 13/6/2005 và 56 ngày 13/06/2005 tại Chi cục Hải quan Bắc Luân (Quảng Ninh) đã từng bị cưỡng chế. Các tờ khai trên Doanh nghiệp đã thực xuất trong tháng 4, 5 và 6/2005 và đề nghị không thu thuế tại công văn 479 ngày 29/06/2005, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định không thu thuế số 51/QĐ-CCHQMC ngày 31/12/2005 cho các tờ khai trên. Nên các tờ khai 41, 51, 55 và 56 nêu trên không có nợ thuế quá hạn;

Căn cứ các tiêu thức nợ thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 (đối với các tờ khai nêu trên) thì Công ty chấp hành tốt pháp luật về Hải quan.

Tuy nhiên, để các lô hàng được áp dụng thời gian ân hạn thuế theo Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, yêu cầu Công ty khẩn trương nộp hết số thuế còn nợ tại các tờ khai: 146/NTA ngày 22/01/2006, số tiền: 5.248.000 đồng và tờ khai 131/NTA ngày 19/01/2006, số tiền: 526.606.000 tại Chi cục Hải quan Tân Thanh - Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK và đầu tư (IMEXIN) biết và liên hệ với các Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (phối hợp);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An