VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2307/VPCP-KGVX V/v thông tin báo nêu về quản lý đồ ăn chay

Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Báo Tiền Phong điện tử (tienphong.vn) ngày 26 tháng 3 năm 2021 có bài “Bỏ ngỏ quản lý thực phẩm chay” phản ánh: Xu hướng ăn chay ngày càng thịnh hành đã thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đồ ăn chay phát triển. Tuy nhiên nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng là điều khó tránh khỏi.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay, bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ: YT, CT, CA, TTTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, các Vụ: QHĐP, TH, TKBT,Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp