BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2309/LĐTBXH-KHTC
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016 của Bộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục: Bảo trợ xã hội, Người có công, Phòng, Chống tệ nạn xã hội;
- Các đơn vị Nuôi dưỡng, điều dưỡng Người có công;
- Các đơn vị Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trực thuộc Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 1029/BTNMT-KH ngày 30/3/2015 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toánngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016 của các Bộ, ngành(kèm theo); Bộyêu cầu các đơn vị:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dựtoán ngân sách nhà nước bảo vệ môi trường năm 2014 và 2015 (theo hướng dẫntại phụ lục 1 công văn 1029/BTNMT-KH ):

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện pháp luậtvề bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý của đơn vị;

- Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự ánbảo vệ môi trường và sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường (thực hiện 2014và ước thực hiện 2015);

- Kiến nghị và đề xuất.

2. Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thựchiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường năm 2016 (theo hướng dẫn tại phụlục 2 và 3 công văn số 1029/BTNMT-KH ).

Yêu cầu các đơn vị xây dựng Kế hoạch bảo vệ môitrường năm 2016 và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày30/6/2015 để tổng hợp vào kế hoạch chung gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Để thuận tiện trong quá trình tổng hợp, ngoàicông văn đề nghị đơn vị gửi bản mềm vào địa chỉ thư điện tử: [email protected]).


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trọng Đàm (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng