BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2309/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa kém chất lượng NK từ Trung Quốc

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2001

Kính gửi: Vănphòng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chínhphủ Phạm Gia Khiêm tại công văn 1913/VPCP-VX ngày 08/5/2001 của Văn phòng Chínhphủ, Tổng cục Hải quan xin báo cáo về tình hình hàng hóa kém chất lượng từ TrungQuốc nhập khẩu vào Việt Nam như sau:

1/ Theo báo cáo của Hải quan các tỉnh biên giới phíaBắc từ 01/1/2001 đến 10/5/2001, cơ quan Hải quan đã phát hiện được một số trườnghợp nhập khẩu hàng Trung Quốc kém chất lượng, cụ thể:

1.1- Tại Hải quan cửa khẩu Lạng Sơn đã phát hiện1 số vụ nhập khẩu hàng kém chất lượng và buộc chủ hàng tái xuất:

+ 12,1 tấn Gạch chịu lửa Cr-Mg của công ty XNK LạngSơn - buộc tái xuất ngày 16/2/2001;

+ Máy cắt xén giấy của Công ty In và văn hóa phẩm- buộc tái xuất ngày 07/03/2001;

+ Tủ sấy dược liệu TGZ1 của Công ty TNHH phát triểncông nghệ y học là hàng kém chất lượng - buộc tái xuất ngày 13/4/2001.

1.2- Tại Hải quan Hà Giang phát hiện một số mặt hàngtiêu dùng kém chất lượng buôn bán tại các chợ biên giới như: Dao cạo râu chạybằng pin; Đồng hồ điện tử; Đèn phát quang chạy bằng điện, do Trung Quốc sảnxuất.

2/ Những cơ sở trong cơ chế chung.

- Pháp lệnh chất lượng hàng hóa 1999 đã có hiệulực từ tháng 7/2000, nhưng chưa có Nghị định hướng dẫn cụ thể nhằm phổ biến,quán triệt Pháp lệnh này sâu rộng cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Các doanh nghiệp XNK hàng hóa từ Trung Quốc chưathực hiện nghiêm quy định của Pháp lệnh chất lượng hàng hóa năm 2000.

- Cơ quan chức năng kiểm tra nhà nước về chất lượnghàng hóa chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng hàng hóa lưuthông trên thị trường.

3/ Kiến nghị:

- Sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháplệnh chất lượng hàng hóa 1999, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và doanhnghiệp.

- Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra,kiểm soát chất lượng hàng hóa Trung Quốc lưu thông trên thị trường và xử lý nghiêmđối với các trường hợp vi phạm.

Trên đây là những ý kiến của Tổng cục Hải quan xingửi để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo