THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 2309/TTg-QHQT
V/v: phê duyệt danh mục dự án hợp tác với CHLB Đức
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8094/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 11 năm 2011) về việc phê duyệt danh mục dự án hợp tác với Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục dự án "Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu" do Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức viện trợ theo nội dung nêu tại công văn trên.
2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hoàn thiện văn kiện dự án theo góp ý của các cơ quan và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải,
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).A 21
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải