VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: Hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thể dục, thể thao
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị sau Phiên giải trình của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thể thao thành tích cao (công văn số 1090/UBVHGDTTN13 ngày 24 tháng 3 năm 2014). Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu:
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan liên quan:
- Tiếp thu ý kiến Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nghiên cứu, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thể dục, thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng, từ đó xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay (thiếu cơ chế, chính sách, nội dung quy định chưa phù hợp hoặc những khó khăn trong quá trình triển khai), trên cơ sở đó đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách cần thiết, phù hợp trong từng thời kỳ, những giải pháp cụ thể đẩy mạnh triển khai các cơ chế, chính sách hiện hành.
- Rà soát lại những nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nếu còn phù hợp thì khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Những nhiệm vụ đến nay cần điều chỉnh, bổ sung, lồng ghép hoặc không còn phù hợp, cần báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Khẩn trương hoàn thiện Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 tại Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
2. Bộ Tài chính chủ trì, nghiên cứu chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp thực hiện đầu tư, hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động thể dục, thể thao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thể dục, thể thao, chú trọng thể thao thành tích cao; đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, bảo đảm việc cung cấp thông tin của báo chí đúng định hướng và đúng quy định của pháp luật.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, GD&ĐT, TT&TT, LĐ-TB&XH, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?