VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2309/VPCP - KTN
V/v xử lý công trình xây dựng tại số 116 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:


- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 2403/UBND-XD ngày 6 tháng4 năm 2011 về việc xử lý công trình xây dựng tại số 116, đường Trường Chinh,quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo kiểm tra và xử lý việc xây dựng công trình Nhà khách và Văn phòng của Quân chủng Phòng không Không quân tại số 116, đường Trường Chinh, quận ĐốngĐa, Hà Nội, đảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về xây dựng và báo cáoThủ tướng Chính phủ.

Văn phòngChính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC;
- Lưu: VT, KTN (5). Đg. 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý