BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 231/BXD-KTTC
V/v: Thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: UBND tỉnh Bắc Kạn

Trả lời công văn số 2003/UBND-KTNngày 25/10/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiệnNghị địnhsố 99/2007/NĐ-CP , Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 13/06/2007Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình; Nghị định đã có hiệu lực thi hành từ ngày 21/07/2007; Căn cứNghị định số 99/2007/NĐ-CP thì những dự án đã phê duyệt đang triển khai thựchiện từ trước ngày Nghị định có hiệu lực thì các công việc tiếp theo thực hiệntheo các quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực. Trường hợp, các côngviệc tiếp theo của dự án dở dang thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thìdo người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở không làm gián đoạn các côngviệc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

UBND tỉnh Bắc Kạncăn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận- Như trên;
- SXD tỉnh Bắc Kạn;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC. THa 8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa