TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trên cơ sở thư thông báo kết quảxác minh của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Philippines đề ngày14/02/2013, trả lời công văn số 348/HQAG-KTSTQ đề ngày 05/3/2013 của Cục Hảiquan tỉnh An Giang về việc báo cáo bổ sung vướng mắc C/O của Philippines, tiếptheo công văn số 59/GSQL-TH ngày 23/01/2013 về việc xác minh C/O, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp C/Ocủa Philippines xác nhận mẫu chữ ký của Ông/bà Sevellino C. Tomol, cán bộ cóthẩm quyền ký C/O mẫu D số tham chiếu 10587 cấp ngày 11/11/2010, đã có hiệu lựctừ tháng 6/2010. Chữ ký này đã được Tổng cục Hải quan thông báo tiếp tục cóhiệu lực tại công văn số 5742/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2012. Đề nghị đơn vị tiếnhành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định.

2. Về việc nộp bổ sung C/O số 10045ngày 04/02/2010 nêu tại công văn số 348/HQAG-KTSTQ :

- Doanh nghiệp khai báo sai thuếsuất và nộp chứng từ (C/O) để hưởng ưu đãi không đúng theo quy định;

- C/O số tham chiếu 10045 ngày04/02/2010 không hợp lệ do thiếu thông tin về tiêu chí xuất xứ tại ô số 8, C/Ođược cấp ngày 04/2/2010 sau ngày xuất khẩu là 03/9/2009 nhưng không được đánhdấu vào ô "issued retroactively", trong hồ sơ thể hiện đây là trườnghợp mua bán có hóa đơn thương mại do bên thứ 3 phát hành nhưng không thể hiệnthông tin bên thứ 3 tại ô số 7 và ô số 13 của C/O;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O củaPhilippines không có giải thích cụ thể về những sai sót trong việc cấp C/O.

Do vậy, căn cứ quy định về"thủ tục cấp và kiểm tra C/O" ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ Công Thương (có hiệu lực tại thời điểmnhập khẩu lô hàng) và quy định của Thông tư 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 củaBộ Tài chính thì cơ quan hải quan không có cơ sở xem xét chấp nhận nộp bổ sungC/O đối với trường hợp như nêu tại công văn số 348/HQAG-KTSTQ dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Docimexco (để biết)
(Đ/c: số 89, đường Nguyễn Huệ, P1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn