BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: Nộp C/O trong bộ hồ sơ hải quan điện tử
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Tiếp theo công văn số 5161/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2011 về việc thực hiện quy định nộp C/O đối với các lô hàng nhập khẩu được làm thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan chỉ đạo xử lý như sau:
1. Đối với các lô hàng đăng ký tờ khai hải quan điện tử từ ngày 18/10/2011 trở về trước (ngày Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 5161/TCHQ-GSQL chỉ đạo C/O bản scan không được chấp nhận hưởng ưu đãi FTAs), đã thông quan và đã được chấp nhận C/O bản scan để hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt,yêu cầu ngay các doanh nghiệp nộp bổ sung C/O bản gốc hợp lệ (bản giấy). Trường hợp không nộp được C/O bản gốc hợp lệ, sẽ tiến hành truy thu thuế theo quy định.
2. Đối với các trường hợp khác (đăng ký tờ khai hải quan điện tử sau ngày 18/10/2011), phải thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 5161/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2011 và số 5056/TCHQ-CCHĐH ngày 13/10/2011.
Trong quá trình kiểm tra C/O bản gốc nộp bổ sung, nếu có vướng mắc phát sinh thì báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để xem xét xử lý.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế XNK, KTSTQ, ĐTCBL, Vụ Pháp chế, Ban CCHĐHHQ, Thanh tra (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh