BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 231/TCHQ-KTTT
V/v: thuế nhập khẩu PTVT hành khách công cộng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sạch

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Cổ phần vận tải Sonadezi.
(xa lộ Hà Nội, P. Bình Đa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai)

Trảlời công văn số 387/VTS-TCHC ngày 20/10/2008 của Công ty Cổ phần vận tảiSonadezi về việc thuế nhập khẩu đối với xe ôtô vận tải hành khách công cộng ứngdụng công nghệ mới, công nghệ sạch, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trườnghợp của Công ty Cổ phần vận tải Sonadezi nhập khẩu xe ôtô vận tải hành kháchứng dụng công nghệ mới, công nghệ sạch (xe sử dụng nhiên liệu khí gas CNG) cótải trọng trên 40 chỗ ngồi để vận chuyển hành khách công cộng, theo các văn bảnpháp luật hiện tại thì chưa có quy định ưu đãi nào khác về thuế nhập khẩu. Vìvậy, phải thực hiện chính sách thuế theo quy định hiện hành.

Tổngcục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần vận tải Sonadezi được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông