THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 231/TTg-QHQT
V/v gia hạn Chương trình Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế giai đoạn II do Chính phủ Phần Lan viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 529/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 1 năm 2009) về việc gia hạn Chương trình Phát triểnnông thôn Thừa Thiên Huế giai đoạn II do Chính phủ Phần Lan viện trợ không hoànlại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thực hiện Chương trình Phát triển nôngthôn Thừa Thiên Huế giai đoạn II do Chính phủ Phần Lan viện trợ không hoàn lạiđến hết tháng 4 năm 2009.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm chỉ đạothực hiện Chương trình theo đúng tiến độ, thời gian gia hạn nêu trên và đảm bảohiệu quả của Chương trình.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi công hàm với Đại sứquán Phần Lan về đề nghị gia hạn Chương trình nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm