VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 231/VPCP-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để đầu tư các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp Mông Hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhHòa Bình tại công văn số 2199/UBND-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2008 về việc chuyểnmục đích sử dụng đất trồng lúa để đầu tư các cơ sở sản xuất kinh doanh trongCụm công nghiệp Mông Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thựchiện việc quản lý sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Mông Hóa theo đúng quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 11/2008/NQ-CPngày 29 tháng 4 năm 2008 và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2350/TTg-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý