BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2310/BNN-HTQT
V/v triển khai các vấn đề kỹ thuật thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản Việt Nam - Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Thú y;
- Cục Bảo vệ thực vật.

Thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 156/VPCP-QHQT và ý kiến kếtluận của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng Chủ tịch Hội đồng TIFA Việt Nam - Hoa Kỳtại cuộc họp ngày 8 tháng 3 năm 2011 về việc rà soát các quy định đã ban hànhnhằm tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam vàHoa Kỳ, ngày 4 tháng 4 năm 2011 tại Hà Nội, Nhóm công tác nông nghiệp trong khuônkhổ TIFA đã tiến hành họp rà soát lại các nội dung liên quan đến việc kiểm dịchthịt bò, nội tạng nhập khẩu vào Việt Nam và xuất khẩu hoa quả Việt Nam sang HoaKỳ. Để thực hiện các nội dung trên và các vấn đề sau cuộc họp Bộ Nông nghiệp vàPTNT đề nghị các Cục như sau:

1. Đối với CụcThú y: Có thông báo chính thức đề nghị Hoa Kỳ cung cấp báo cáo đánh giá rủi rovệ sinh thú y đối với nội tạng trắng cho Việt Nam để tiến hành xem xét các bướctiếp theo và xây dựng các tiêu chí đối với nội tạng trắng.

2. Đối với CụcBảo vệ thực vật: Có ý kiến chính thức về mức quy định chiếu xạ đối với quả chômchôm, đề nghị Hoa Kỳ cung cấp bằng chứng khoa học về quy định chiếu xạ đối vớiquả chôm chôm liều lượng hấp thụ tối thiểu 400 gray. Đề nghị Hoa Kỳ rút ngắnquy trình đánh giá rủi ro các loại quả nhập khẩu của Việt Nam và đơn giản hóacác thủ tục công nhận vùng sản xuất, cơ sở đóng gói, cơ sở chiếu xạ.

Rất mong nhậnđược sự hợp tác của Quý Cục.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Cục QLCL;
- Văn phòng SPS;
- Lưu: VT, HTQT (TC).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung