BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2310/BXD-KTXD
V/v định mức dự toán xây dựng công trình - Phần gia công chế tạo thiết bị cơ khí thủy công của công trình Nậm Chiến.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần thủyđiện Nậm Chiến

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 05 NCC/CV-KTKH ngày24/3/2014 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến về việc áp dụng định mức xâydựng công trình - Phần gia công chế tạo thiết bị cơ khí thủy công của côngtrình Nậm Chiến. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2.1 (quản lý định mức xâydựng) mục 2 Phần III (quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình) Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ ....đối với các định mức xây dựngđã có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với,biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầutư tổ chức điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Căn cứ hồ sơ gửi kèm theo công văn số 05 NCC/CV-KTKH ngày24/3/2014 và công văn số 1300/VKT /ĐM ngày 25/8/2014 của Viện Kinh tế Xây dựngvề định mức dự toán xây dựng công trình - Phần gia công chế tạo thiết bị cơ khíthủy công của công trình Nậm Chiến. Bộ Xây dựng chấp thuận định mức xây dựngcông trình - Phần gia công chế tạo thiết bị cơ khí thủy công của công trình NậmChiến như phụ lục kèm theo công văn này.

Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến căn cứ ý kiếntrên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh