Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 2310 TC/TCT NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU DẦU GỘI ĐẦU TRỊ NẤM

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 78/DP ngày 20/02/2002 của Công ty được thành phố Hồ Chí Minh vềviệc thuế nhập khẩu mặt hàng dầu gội đầu trị nấm (ví dụ: nizoral shampoo); BộTài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ Tài chính thì mặthàng "thuốc trị nấm dạng dầu gội đầu (ví dụ: nizoral shampoo)" thuộc nhóm 3004,mã số 3004.90.97, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10% (mười phần trăm).

Do việc chi tiết tên mặt hàng "thuốc trị nấm dạng dầu gộiđầu (ví dụ: nizoral shampoo)" vào nhóm 3004 vừa chưa phù hợp với nguyên tắcphân loại chung vừa có tên chưa đúng với bản chất của hàng hoá là một loại dầugội đầu; vì vậy tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và mứcthuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế thuếnhập khẩu ưu đãi, mặt hàng "thuốc trị nấm dạng dầu gội đầu (ví dụ: nizoralshampoo)" đã được chuyển sang chi tiết tại nhóm 3305, mã số 3305.10.10 với tênlà "dầu gội đầu trị nấm và quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 20%(hai mươi phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan, Công ty đượcthành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện thu, nộp thuế theo đúng quy định.