BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2310/TCTHADS-GQKNTC
V/v triển khai, thực hiện Luật Tiếp công dân

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: CụcThi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-BTP ngày 18/7/2014 củaBộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật tiếp công dân của Bộ Tưpháp. Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung, cụ thể nhưsau:

1. Quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm củaLãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức trong phạm vi quản lý về quy định củaLuật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

2. Rà soát nội dung quy chế tiếp công dân của đơnvị và các văn bản có liên quan để ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung đảm bảo phùhợp với quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếpcông dân.

3. Bố trí nhân sự, địa điểm tiếp công dân, lịchtiếp công dân và thực hiện chế độ tiếp công dân cho cán bộ, công chức tiếp côngdân; trang bị cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp công dân. Tại địađiểm tiếp công dân, phải niêm yết nội quy tiếp công dân, quy trình giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh theo đúng quy định.

4. Thiết lập và công khai số điện thoại “đường dây nóng”để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin của công dân, tổ chức về tổ chức, hoạtđộng thi hành án dân sự trong địa bàn quản lý theo Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường phòng, chống tiêu cực, thamnhũng trong thi hành án dân sự.

Giao Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì, phối hợpvới các đơn vị thuộc Tổng cục theo dõi, đôn đốc và báo cáo Lãnh đạo Tổng cụctình hình, kết quả triển khai, thực hiện pháp luật về tiếp công dân trong hệthống thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c)
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đăng tải);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/h);
- Lưu VT, GQKN.TC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành