BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2311/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế NK xe ôtô phục vụ dự án

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1841/UBND-TC ngày17/04/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc miễn thuế nhập khẩuxe ôtô phục vụ Dự án quy hoạch Khu đô thị mới phía Bắc Sông Cấm Hải Phòng, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2, Mục II, Phần A, Thông tư số 59/2007/TT-BTCngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: hàng hóa viện trợkhông hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục hải quan để xác định thuộc đối tượng khôngchịu thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điểm 1, Khoản III, Khoản IV,Mục 3, Phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, bao gồm:

- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (02 bảnchính);

- Vận tải đơn (01 bản sao y);

- Giấy xác nhận hàng viện trợ không hoàn lại của Bộ Tàichính (01 bản chính);

- Biên bản ký kết giữa cơ quan Hợp tác quốc tế nước Cộng hòaHàn Quốc và UBND thành phố Hải Phòng có quy định điều khoản viện trợ không hoànlại ôtô nói trên (01 bản sao y);

- Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (đối với trường hợp nhập khẩuhàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện, nếu có: 01 bản chính).

Tổng cục Hải quan trả lời để UBND thành phố Hải Phòngbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn