BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2311/TCT-PCCS
V/v: Giá tính thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế TP Cần Thơ

Trả lời công văn số 92/CT-TTHT ngày 14/4/2006 của Cục thuế TP Cần Thơ đề nghị hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của mặt hàng White spirit (dung môi trắng) VSOL 3040-mã hàng 2710.11.21 của Công ty Liên doanh TNHH Hóa dầu VTN-P, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB và Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật thuế GTGT thì chỉ có trường hợp bia hộp (bia lon) được trừ giá trị vỏ hộp khi xác định giá tính thuế TTĐB. Đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB khác, không được trừ giá trị vỏ hộp, bao bì khi xác định giá tính thuế TTĐB.

Do đó, giá tính thuế TTĐB của mặt hàng White spirit VSOL 3040 – mã hàng 2710.11.21 Công ty Liên doanh TNHH hóa dầu VTN-P bán cho khách hàng không được trừ giá trị bao bì là thùng phuy, bồn chứa, nắp niêm phong và nhãn hướng dẫn dán trên thùng phuy.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Cần Thơ biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty LD TNHH Hóa dầu VTN-P;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương