THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2311/TTg-KTN
V/v cơ chế sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (côngvăn số 2117/BQP-TM ngày 17 tháng 8 năm 2011, số 2457/BQP-TC ngày 19 tháng 9 năm2011), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 11706/BTC-QLCS ngày 31 tháng 8năm 2011, số 14440/BTC-QLCS ngày 27 tháng 10 năm 2011), Xây dựng (công văn số 1595/BXD-QLN ngày 22 tháng 9 năm 2011),Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4042/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01 tháng 11 năm 2011), Tư pháp (công văn số 4987/BTP-PLDSKT ngày 24 tháng 8 năm 2011) và của Ủy ban nhân dân thành phố HàNội (công văn số 6195/UBND-TNMT ngày 27 tháng 7 năm 2011, số 8732/UBND-KT ngày14 tháng 10 năm 2011) về cơ chế sử dụng đất quốc phòng và nộp tiền chuyển mụcđích sử dụng đất quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trong khi Bộ Quốc phòng, Bộ Côngan lập quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh 5 năm (2011 -2015) trình Chính phủ xét duyệt, cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương căn cứ vào ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Côngan để thực hiện việc thu hồi đất quốc phòng, an ninh giao cho địa phương quảnlý; thu hồi và giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tậptrung thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninhđến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh 5 năm(2011 - 2015) trình Chính phủ xét duyệt theo đúng quy định của Luật Đất đai năm2003.

3. Bộ Quốc phòng khẩn trương hoànthiện trình Thủ tướng Chính phủ về quy định quản lý sử dụng tiền thu được từbán, thanh lý tài sản nhà nước, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mụcđích sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 11năm 2009 của Chính phủ, để triển khai thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TC, TNMT, XD, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, PL;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.85

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng