THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
V/v: Dự án Nhà máy sản xuất chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
- Công ty cổ phần ô tô Trường Hải.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (các công văn: số 10575/BCT-CNNg ngày 18 tháng 11 năm 2013, số 8039/BCT-CNNg ngày 09 tháng 9 năm 2013); Bộ Giao thông vận tải (các công văn: số 6345/BGTVT-KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2013, số 9327/BGTVT-KHCN ngày 09 tháng 9 năm 2013); của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (các công văn: số 1756/UBND-KTTH ngày 17 tháng 5 năm 2013 và số 127/BC-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013); Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (công văn số 1080/UBKHCNMT13 ngày 19 tháng 12 năm 2013) và của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (công văn số 251/2013/CV-THACO ngày 28 tháng 11 năm 2013) về việc Dự án Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc cho phép nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải sản xuất và tiêu thụ 100.000 sản phẩm động cơ ô tô Diesel hết năm 2018 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên.
2. Trong quá trình triển khai, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải có kế hoạch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị để kịp thời phục vụ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ môi trường.
3. Bộ Công Thương kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Bộ KH&CN
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3), C
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải