BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 2312/BTC-TCHQ
V/v: thuế nhập khẩu PTVT để tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.
- Công ty Liên doanh du lịch Intrepid Indochina.
(57A Nguyễn Khắc Hiếu, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số LO 013/2008-HN ngày 20/11/2008 của Côngty Liên doanh du lịch Intrepid Indochina về việc thuế nhập khẩu phương tiện vậntải nhập khẩu để tạo tài sản cố định, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, nhập nhập khẩu số 45/2005/QH11 ;Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính và các văn bản hướng dẫn, thì:

Trường hợp của Công ty Liên doanh du lịch Intrepid Indochinađã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/01/2006 và được Sở Thương mại Hà Nộicấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định (công văn số 2811/STM-XNK ngày 16/11/2006), thì xử lý miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo quyđịnh tại Giấy phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Công typhải có cam kết sử dụng đúng mục đích miễn thuế, nếu sử dụng sai mục đích sẽ bịtruy thu thuế nhập khẩu và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty Liên doanh du lịchIntrepid Indochina được biết và xuất trình hồ sơ có liên quan với Cục Hải quanthành phố Hà Nội để được xử lý cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCHQ (13).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn