BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2312/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố HàNội.

Trảlời công văn số 3912/CT-HTr ngày 21/02/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về chínhsách thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện quyền nhập khẩu vàquyền phân phối hàng hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạikhoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ bổsung quy định tại khoản 7 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 củaChính phủ về việc doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt độngmua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại ViệtNam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chếxuất để thực hiện hoạt động này.

Tạikhoản 6 Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính vềthuế GTGT hướng dẫn:

"Điều3. Người nộp thuế

...6.Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được thành lập để hoạt động mua bán hànghoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá tại Việt Nam theoquy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế."

Căncứ theo các quy định trên, doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanhhoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bánhàng hóa tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chếxuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này. Chi nhánh sử dụng hóa đơn kêkhai và nộp thuế như đối với doanh nghiệp nội địa khi thực hiện hoạt động kinhdoanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hànghóa tại Việt Nam.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PC - BTC;
- Vu PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn