BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2313/QLD-CL
V/v: ban hành danh mục kiểm tra GPP. GDP và một số mẫu quy trình

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương

Để thực hiện Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 củaBộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt nhàthuốc” (GPP) và Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tếvề việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP);

1. Cục Quản lý Dược Việt Nam ban hành Danh mục kiểm tra GPPvà GDP và một số mẫu quy trình: quy trình cấp giấy chứng nhận GPP, GDP.

2. Cục Quản lý Dược Việt Nam đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, Tổng giám đốc Tổng côngty Dược Việt Nam phổ biến hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết địnhsố 11/2007/QĐ-BYT và Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ TrưởngBộ Y tế và bản Danh mục kiểm tra GPP, GDP kèm theo công văn này.

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểmtra các đơn vị theo các qui định tại các bản nguyên tắc đính kèm Quyết định củaBộ trưởng Bộ Y tế, các bản Danh mục kiểm tra để kiểm tra, đánh giá cấp chứng nhận“Thực hành tốt nhà thuốc”, “Thực hành tốt phân phối thuốc”.

3. Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụngđồng bộ mẫu quy trình ban hành theo công văn này để xây dựng, ban hành các quytrình kiểm tra phù hợp với thực tế và hướng dẫn các cơ sở tham khảo mẫu quytrình để xây dựng quy trình thao tác cho các hoạt động của cơ sở.

"Danh mục kiểm tra” GPP, GDP và Quy trình cấp giấychứng nhận GPP, GDP được chuyển trên website: http://dav.gov.vn của Cục Quản lýDược Việt Nam.

Cục Quản lý Dược Việt Nam thông báo để các đơn vị biết vàthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TS. Trần Thị Trung Chiến-BT (để báo cáo);
- Văn phòng, Thanh tra và các Vụ, Cục Bộ Y tế (để phối hợp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc Tp HCM;
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Sở Y tế- Bộ GTVT;
- Tổng Công ty Dược VN;
- Lưu QLD (02bản)

CỤC TRƯỞNG
Cao Minh Quang

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2313/QLD-CL Danh mục kiểm tra Thực hành tốt nhà thuốc Thực hành tốt phân phối thuốc mẫu quy trình