BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2313/TCT-CS
V/v đối tượng không chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 9207/CT-HTrngày 10/07/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về đối tượngkhông chịu thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.7, mục II, phần AThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính thì doanh thu thulãi tiền vay, tiền gửi của các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam khôngthuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Điểm 5 Thông tư số 30/2008/TT-BTCngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT đã bỏ tiết h, điểm 2.2, mục IIIphần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương