VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2314/VPCP-KGVX
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2406/QĐ-TTg và các quyết định liên quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 1115/TTr-BKHĐT ngày 22 tháng 02 năm 2013) về việc ban hành Quyết định sửa đổi,bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốcgia giai đoạn 2011-2015, Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bềnvững và Quyết định số 1228/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giaiđoạn 2012-2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với cácBộ liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định theo hướng: bảo đảm đúng ý kiến chỉđạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội (tại văn bản số 258/UBTVQH13 -TCNS ngày 29tháng 10 năm 2012); điều chỉnh vốn, nguồn vốn của các chương trình, dự án chophù hợp với nội dung về nhiệm vụ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tưbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb. 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định