BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2315/TCT-TS
v/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Bộ nông nghiệp và phát triển nôngthôn.

Trả lời công văn số 1729CV/BNN-HTQT ngày 13/7/2005của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị miễn thu lệ phítrước bạ xe ô tô đã qua sử dụng của ông Nguyễn Huy Thắng, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì không có quy định miễn lệ phítrước bạ tài sản của cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi cá nhânnày đăng ký quyền sử dụng tài sản đó tại Việt Nam. Do vậy, ông Nguyễn Huy Thắng(là Việt kiều định cư tại Cộng hòa liên bang Đức) được Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn mời về cộng tác với Tổng công ty Chè Việt Nam có tài sản là xeô tô thì phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại ViệtNam.

Trường hợp tại văn bản của Chính phủ Việt Nam phêduyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2004 hay hiệp định hoặcthỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài trong việc thựchiện chương trình, dự án có quy định miễn lệ phí trước bạ cho các cá nhân thamgia mà ông Thắng là thành viên của chương trình, dự án đó thì đề nghị Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và ông Nguyễn Huy Thắng liên hệ với Cục thuếthành phố Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn biết và hướng dẫn ông Nguyễn Huy Thắng thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Lưu VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương