VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2315/VPCP-KTTH
V/v thuế đối với hàng hoá cung cấp cho dự án ”Thí điểm bữa trưa học đường cho học sinh tiểu học các vùng khó khăn”

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Thương mại
- Bộ Công nghiệp
- Bộ giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4581 TC/TCT ngày 05 tháng 5 năm 2003 về thuế đối với dự án “Thí điểm bữa trưa học đường cho học sinh tiểu học các vùng khó khăn”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cho Dự án “Thí điểm bữa trưa học đường cho học sinh tiểu học các vùng khó khăn” được áp dụng chính sách về thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư như đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ, nhằm giảm chi phí và tăng thêm số lượng hàng hoá cung cấp cho học sinh tiểu học các vùng khó khăn của Dự án. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể và phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đảm bảo các yêu cầu trên đây.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy