B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 2316/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2263/CT-THNVDT ngày 24/12/2014 của Cục Thuế tỉnh AnGiang đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thanh toán theo hình thức bù trừ công nợ. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b.8, khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b.8) Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàngnhưng số tiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp với số tiền phải thanhtoán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợpđồng thì:

- Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giánhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giảitrình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàngkém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối vi trường hợp này phải có văn bản thỏa thuận giảm giá giữa bên mua vàbán)…;

- Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giálớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợpđồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần chonhiều hợp đồng, ứng trước tiền hàng...

Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề các lý do giải trình với cơ quan thuế và các văn bản điều chỉnh (nếu có)”.

Tại điểm b.8 khoản 3, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “b.8) Trường hợp phía nước ngoàithanh toán qua ngân hàng nhưng số tiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp vớisố tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì:

- Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giánhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơsở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, điềuchỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đi với trường hợp này phải có văn bản thỏa thuận giảm giá giữabên mua và bán)…;

- Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá lớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợpđồng hoặc phụ lục hp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như:thanh toán một ln cho nhiều hợp đồng, ứng trước tiền hàng...

Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề các lý do giải trình với cơ quan thuế vàcác văn bản điều chỉnh (nếu có)”.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh An Giang, trường hợp Côngty TNHH Angimex-Kitoku xuất khẩu lương thực,gạo cho Công ty Kitoku-Shinryo Co.,LTD tại NhậtBản, phát sinh trường hợp bù trừ công nợ với nhau, Công ty TNHH Angimex-Kitoku có các văn bản thỏa thuận đ bù trừ công nợ gm: Văn bản thỏa thuận bù trừ chi phí cử 05 nhân viên sang học tại Nhật Bản; Vănbản thỏa thuận bù trừ chi phí Visa vàphí bảo hiểm tai nạn cho ông Toshiffumi Tanakađến Việt Nam làm cố vấn; Văn bản thỏa thuận bù trừ chi phí vệ sinh container bị bẩn; Văn bản thỏa thuận bù trừ hàng trả về.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh AnGiang thì hình thức thanh toán theo văn bản thỏathuận để bù trừ công nợ nêu trên giữa Côngty TNHH Angimex-Kitoku Việt Nam và Công ty Kitoku-Shinryo Co.,LTD tại Nhật Bản được coi là đáp ứng đủ điều kiện vềthanh toán qua ngân hàng của hàng xuất khẩu theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính (nay là Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính) và Công tyTNHH Angimex-Kitoku phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lý dogiải trình với cơ quan thuế và các văn bản điều chỉnhnêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC - BTC;
-
Vụ PC, KK - TCT;
-
Lưu: VT, CS (2b).

KT. TNG CC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CC TRƯỞNG
Cao
Anh Tuấn