B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 2317/TCT-CS
V/v chính sách miễn tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời Công văn số 6455/CT-THNVDT ngày 10/11/2014 của CụcThuế tỉnh Kon Tum về việc vướng mắc thực hiện chính sách tiền thuê đất, căn cứý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2521/BKHĐT-TCTT ngày27/04/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1371/BTNMT-TCQLĐĐ ngày15/04/2015, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại Công văn 2176/BNN-PC ngày 16/03/2015 và ý kiến củaLãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

I. Miễn tiền thuê đất trong thời gianxây dựng cơ bản

Tổng cục Thuế đã nhận được phản ánh từ một số địa phương vềvướng mắc trong việc thực hiện chính sách miễntiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, do có sựchưa thống nhất tại Nghị đnhsố 46/2014/NĐ-CP ngày15/05/2014 củaChính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định số 210/2013/NĐ-CPngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tưvào nông nghiệp, nông thôn. Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướngxem xét quyết đnh theo thẩmquyền. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế sẽ hướngdẫn Cục Thuế thực hiện. Trong khi chưa có văn bản chính thức, đề nghị Cục Thuếhướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêutrên.

II. Về thời hạn nộp tiền thuê đất

Bộ Tài chính đã có Công văn số 833/BTC-QLCS ngày 20/01/2015đề nghị các Cục Thuế báo cáo các vướng mắctrong thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đấttheo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về tiền thuê đất,thuê mặt nước và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 củaChính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo phản ánh của các địaphương thì vướng mắc như trường hợp của Cục Thuế tỉnh Kon Tum cũng là mộttrong những vấn đề cần giải quyết. Dođó, Tổng cục Thuế ghi nhận và chuyển vướng mắc của Cục Thuế nêu tại Công văn số6455/CT-THNVDT ngày 10/11/2014 đến cơ quan chức năng có thẩm quyền (Cục QLCS) đểtổng hp, giải quyết chung.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ Pháp chế (BTC);
-
Cục QLCS (BTC);
-
Vụ Pháp chế (TCT);
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TNG CC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CC TRƯỞNG
Cao
Anh Tuấn