BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2317/TCT-TVQT
V/v: Thanh toán biên lai thu tiền phạt

 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 451/CT-THDT ngày 16/5/ 2007 của CụcThuế tỉnh Trà Vinh về việc thanh toán biên lai thu tiền phạt và kế toán thuếđối với số thu tiền phạt; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Việc cấp phát, sử dụng, thanh, quyết toán biên lai thutiền phạt đã được qui định và thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phùhợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan Thuế và cơ quan Kho bạc Nhà nước. CụcThuế tỉnh Trà Vinh thực hiện việc cấp phát, thanh toán biên lai thu tiền phạttheo qui định tại các văn bản sau: Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 củaChính phủ qui định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạtvi phạm hành chính; công văn số 2073/KBNN-KHTH ngày 20/9/2006 của Kho bạc Nhànước về việc quản lý sử dụng biên lai thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính; côngvăn số 4209 /TCT-PCCS ngày 14/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc cấp phát biênlai thu tiền phạt; công văn số 2192/TCT-PCCS ngày 06/6/2007 của Tổng cục Thuếvề việc cấp phát biên lai thu tiền phạt.

- Tại các văn bản nêu trên đã qui định: Theo định kỳ tháng,năm Kho bạc Nhà nước lĩnh biên lai thu tiền phạt thực hiện báo cáo thanh, quyếttoán tình hình sử dụng biên lai (mẫu BC8) với cơ quan Thuế nơi lĩnh biên lai.Do đó, việc theo dõi cấp phát biên lai thu tiền phạt trong chương trình quản lýấn chỉ trên mạng máy tính không phải nhập số tiền thu phạt (mẫu CTT25).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP.HCM
- Lưu: VT, TVQT(AC).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc