VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2317/VPCP-QHQT
V/v Tham gia chương trình STAR

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Ban Nội chính Trung ương

Về đề nghị của Ban Nội chính Trung ương (văn bản số 1073-CV/NCTW ngày 7 tháng 4 năm 2003) tham gia Chương trình Hỗ trợ thúc đẩy Thương mại (STAR) liên quan đến các nội dung xây dựng, đào tạo, giáo dục pháp luật và cải cách tư pháp, Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ xin có ý kiến như sau:

Chương trình trợ giúp kỹ thuật để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ (hay còn gọi là Chương trình Hỗ trợ thúc đẩy Thương mại-STAR) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thực hiện trong 3 năm (2002-2004) với các hoạt động chính là tổ chức các hội thảo chuyên đề, cung cấp tài liệu thao khảo và tiến hành các chuyến đi khảo sát nghiên cứu ở Mỹ và một số nước cho các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan này trong việc đề xuất và xây dựng chính sách, quy chế phù hợp với các thoả thuận trong Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ.

Căn cứ vào Khoản b mục 3 Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 18/3/2002 về cơ chế tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương Mại Việt Nam-Hoa Kỳ, Ban chỉ đạo đồng ý về nguyên tắc với các đề nghị tham gia chương trình của Ban Nội chính Trung ương, đề nghị Ban Nội chính Trung ương làm việc với Văn phòng dự án STAR (ở số 17 Ngô Quyền, Hà nội) để thoả thuận các nội dung hợp tác cụ thể, bổ sung vào Kế hoạch hoạt động năm 2003 hoặc năm 2004. Kết quả làm việc phải ghi vào Biên bản và gửi cho Ban chỉ đạo (Vụ quan hệ quốc tế- Văn phòng Chính phủ) để theo dõi.

Tại thông báo số 43/TB-VPCP ngày 28 tháng 3 năm 2003, Ban chỉ đạo cũng đã đề nghị Ban Kinh tế Trung ương làm đầu mối tập hợp các yêu cầu của một số Ban của Đảng liên quan đến việc thực hiện Hiệp định thương mại, sau đó làm việc với Văn phòng dự án STAR để thống nhất các nội dung cần được hỗ trợ, thông báo cho Ban chỉ đạo biết để bổ sung vào kế hoạch.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Nguyễn Quốc Huy