1. Công văn 2317TCT/PCCS xử phạt vi phạm làm mất hóa đơn

 

BỘ TÀI CHÍNH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2317 TCT/PCCS
v/v: xử phạt vi phạm làm mất hóa đơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 429 CV/CT-AC ngày 08/06/2005của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc xử phạt vi phạm làm mất hóa đơn; Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1/ Tại điểm c, khoản 2, điều 11 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sửdụng, quản lý hóa đơn quy định:“Phải báo cáo ngay bằng văn bản với cơ quannơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn về việc mất hóa đơn".

Theo quy định tại khoản 3, điều 10 Pháp lệnh xửlý vi phạm hành chính thì không áp dụng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chínhnếu tổ chức, cá nhân vi phạm cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ kinhdoanh làm mất hóa đơn trong thời gian từ năm 2000 đến 2003 nhưng không báo cáovới cơ quan thuế, năm 2005 cơ quan thuế kiểm tra mới phát hiện được thì việc xửphạt làm mất hóa đơn không áp dụng thời hiệu xử phạt 02 năm do hộ kinh doanh cốtình trốn tránh, không báo cáo việc mất hóa đơn với cơ quan thuế.

Về phía cơ quan thuế cần được làm rõ về tráchnhiệm cán bộ trong công tác quản lý đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý đểxảy ra việc người kinh doanh từ năm 2000 đến nay làm mất hóa đơn mà cán bộ quảnlý không biết khi kiểm tra mới phát hiện được.

2/ Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Pháp lệnhxử lý vi phạm hành chính thì không xử lý vi phạm hành chính trong trường hợpngười thực hiện hành vi do sự kiện bất ngờ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp mất hóa đơndo bão, lụt, hỏa hoạn, bị mất cắp thì cơ quan thuế phải kiểm tra, xác minh thựctế đối với mất hóa đơn do bão, lụt, hoả hoạn hoặc cử người đến làm việc với cơquan Công an (phiếu xác minh) và căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh thực tế, kếtquả làm việc với Công an để xem xét quyết định việc không xử phạt theo Khoản 6,Điều 3 Pháp lệnh nêu trên đối với vi phạm làm mất hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

2. Công văn 1056/TCT-PCCS xử lý hành vi làm mất hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí trong những trường hợp đặc biệt

 

TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1056/TCT-PCCS
V/v: Xử lý đối với hành vi làm mất hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 199/CT-AC ngày 16/2/2006 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về việc xử lý đối với hành vi làm mất hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí trong những trường hợp đặc biệt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6, Điều 3 Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 về xử lý vi phạm hành chính đã quy định: “Không xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ…”

Căn cứ vào quy định nêu trên thì đối với trường hợp trong công văn nêu: Cửa hàng xăng dầu Đô Lương bị mất trộm một quyển hóa đơn, đã có biên bản kiểm tra hiện trường của cơ quan công an xác nhận việc mất cắp hóa đơn của Cửa hàng xăng dầu Đô Lương là đúng sự thật; ông Vi Văn Viết là cán bộ tài chính xã trong khi đi qua đò ngang không may bị lật đò mất một số tài liệu trong đó có 1 quyển biên lai thu phí, lệ phí và việc này cũng đã được Ủy ban nhân dân xã xác nhận là đúng sự thật thì Cục thuế tỉnh Nghệ An xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí theo quy định trên; đồng thời thực hiện thông báo cụ thể số hóa đơn bị mất cắp theo hướng dẫn tại 1.7, Mục VII, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn và số biên lai thu phí, lệ phí bị mất theo hướng dẫn tại Điều 30 Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý ấn chỉ thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

3. Công văn 3329/TCT-PCCS xử phạt mất hóa đơn, biên lai viện phí

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 3329/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 617/CT-AC ngày 07/08/2006 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về việc xử phạt mất hóa đơn, biên lai viện phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đối với hành vi làm mất chứng từ có in sẵn mệnh giá

Chứng từ in sẵn mệnh giá là loại chứng từ đã được in sẵn giá trị, mệnh giá trên đó, do vậy khi mất chứng từ đã hạn chế được việc lợi dụng, gian lận về thuế. Mức phạt hành chính đối với hành vi này là bồi thường theo mệnh giá in trên chứng từ bị mất.

2/ Xử lý vi phạm đối với hành vi làm mất chứng từ thu phí, lệ phí

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 14 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí thì:

"Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên của mỗi số chứng từ, trừ liên giao cho khách hàng của chứng từ chưa sử dụng;"

Trường hợp làm mất liên 1 (Liên báo soát) Biên lai thu phí, lệ phí đã sử dụng hiện tại chưa có quy định xử phạt vi phạm hành chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đang trình Bộ để có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

4. Công văn 3508/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc mất hóa đơn

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
Số: 3508/TCT-CS
V/v: Mất hóa đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.
Trả lời công văn số 1186/CT-HC .QT.TV.AC ngày 27/7/2012 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 cua Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn.
Căn cứ hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về việc phạt tiền đối với hành vi không báo cáo việc mất hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập.
Căn cứ hướng dẫn tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Thông tư số 153/2010/TT- BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về xử lý hoá đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng.
Căn cứ hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT- BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về huỷ hoá đơn đã mất tìm lại được.
Căn cứ hướng dẫn trên và theo công văn của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên, trường hợp Chi nhánh nhà máy nước khoáng AVA làm mất hoá đơn ngày 22/12/2011, đã có báo cáo mất hoá đơn gửi cơ quan thuế ngày 28/12/2011 (quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất hoá đơn) và cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt vi phạm về hành vi mất hoá đơn theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP là phù hợp .
Ngày 14/6/2012, Chi nhánh nhà máy nước khoáng AVA tìm thấy hoá đơn đã báo mất và xin được bù trừ vào tiền thuế hoặc thoái trả lại số tiền đã nộp phạt chưa được quy định trong Nghị định 51/2010/NĐ-CP cũng như không thuộc các trường hợp xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Đối với các số hoá đơn chưa sử dụng đã báo cáo mất nay tìm lại được thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, Công ty phải thực hiện huỷ hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, TVQT-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

5. Công văn 12873/CT-HTr 2015 quy trình thanh toán khi bên mua làm mất hóa đơn Hà Nội

 

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THU

TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12873/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Tiếp thị và quảng cáo Sáu Độ
(Địa chỉ: 101/66/15 Lê Văn Lương, Tổ 1, Ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh. MST: 0310602886)

Trả lời công văn số 001/CV /2015 ngày 11/03/2015 củaCông ty TNHH Tiếp thị và quảng cáo Sáu Độ (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi vềquy trình thanh toán khi bên mua làm mất hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy địnhvề hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý trong trường hợpmất, cháy, hỏng hóa đơn:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu pháthiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất,cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngàyxảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05)trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạnđược tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ ngườibán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làmmất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lậpbiên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bánhàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diệntheo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản vàngười bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo phápluật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sửdụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biênbản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khaithuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việcmất, cháy, hỏng hóa đơn.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty bán hànghóa, dịch vụ cho Công ty TNHH Nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương (Hà Nội) (Mãsố thuế: 0500234052 do Cục Thuế TP Hà Nội quản lý), đã xuất hóa đơn GTGT theoquy định. Trong quá trình lưu giữ hồ sơ, bên mua làm mất liên 2 của hóa đơn thìhai bên lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơnngười bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đạidiện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bảnvà người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theopháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người muađược sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bánkèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toánvà kê khai thuế.

Việc thanh toán giữa Công ty TNHH Tiếp thị và quảngcáo Sáu Độ và Công ty TNHH Nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương (Hà Nội) do haibên tự thỏa thuận, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn vị biết để thực hiệntheo đúng quy định tại văn bản quy định pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: KT 1, Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến