Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 2518
NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỨC CHI
CHO QUẢN LÝ DỰ ÁN TÍN DỤNG QUAY VÒNG XĐGN VIỆT - ĐỨC

Kính gửi: Bộ Tài chính

- Căn cứ Thông tư liêntịch 13/1998/TTLT /LĐTBXH-TC ngày 20/10/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí hỗtrợ quản lý dự án xoá đói giảm nghèo Việt - Đức; Thông tư liên tịch số 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 2/10/2000 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liêntịch số 13/1998/TTLT -LĐTBXH-TC .

- Từ yêu cầu các hoạtđộng của dự án tín dụng quay vòng XĐGN Việt Đức nhằm thực hiện những điều đãcam kết ở các Hiệp định Dự án và Tài chính, đồng thời đáp ứng yêu cầu của việctổ chức triển khai, chỉ đạo và quản lý dự án đúng mục tiêu, đối tượng và cóhiệu quả đối với dự án được thực hiện phổ biến ở vùng nông thôn nghèo, vùngnúi, vùng sâu, vùng xa.

Để có cơ sở cho việcthực hiện công tác quản lý chi tiêu kinh phí dự án (nguồn kinh phí trích từ1,8% lãi suất cho vay đến hộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam hỗ trợ cho hệ thống quản lý dự án của ngành Lao động - Thương binh vàXã hội), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến một số mức chi áp dụng choquản lý dự án tín dụng quay vòng XĐGN Việt Đức như sau:

- Công tác phí:

+ Công tác phí trong nước áp dụng theo chế độ hiện hành củaNhà nước và có thêm phụ cấp công tác phí bằng 0,5 lần định mức (vận dụng mứcchi của dự án "giáo dục kỹ thuật và dạy nghề" quy định tại Quyết định 432/QĐ-LĐTBXH ngày 21/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội).

+ Công tác ngoài nước áp dụng Thông tư 45/1999/TT-BTC ngày04/5/1999 của Bộ Tài chính quy định Chế độ công tác phí cho cán bộ, công chứcNhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

- Biên dịch, phiên dịch (vận dụng mức chi của dự án "giáodục kỹ thuật và dạy nghề" quy định tại Quyết định 432/QĐ-LĐTBXH ngày 21/4/2000của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), cụ thể:

+ Dịch xuôi từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt 35.000đồng/trang (300 chữ);

+ Dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài 40.000 đồng/trang(300 chữ);

+ Hội đàm, trao đổi bằng tiếng nước ngoài: 400.000đ/ngày (8giờ).

+ Hội thảo bằng tiếng nước ngoài: 600.000đ/ngày (8 giờ).

- Hội thảo, hội nghị chuyên môn: Không quá 200 USD/người/tuần(vận dụng mức chi của dự án "giáo dục kỹ thuật và dạy nghề" quy địnhtại Quyết định 432/QĐ-LĐTBXH ngày 21/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội).

- Xây dựng dự án mới và tổ chức thẩm định dự án; nghiên cứuchuyên đề, điều tra, khảo sát đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hộ gia đìnhvay vốn; báo cáo thực hiện dự án; họp lấy ý kiến về các vấn đề liên quan đến dựán (vận dụng các mức chi cho đề tài cấp Bộ theo Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT /BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường), cụ thể:

+ Xây dựng đề cương chi tiết dự án mới, chuyên đề nghiêncứu, đề cương điều tra khảo sát, đề cương báo cáo đánh giá dự án: 600.000 đồng.

+ Tư vấn xét duyệt đề cương, các buổi họp tư vấn về các vấnđề liên quan dự án: Chủ trì: 150.000đ/buổi; Báo cáo viên, thư ký:100.000đ/buổi; Đại biểu tham dự 50.000đ/buổi.

+ Nghiên cứu xây dựng dự án mới; báo cáo chuyên đề nghiêncứu, báo cáo kết quả điều tra; báo cáo đánh giá hiệu quả dự án, báo cáo nghiêncứu về quy trình thực hiện dự án: từ 4.000.000đ đến 12.000.000 đồng; Các bàiviết thẩm định dự án, các bài viết đóng góp ý kiến về dự án: 200.000 đồng/bài.

+ Báo cáo tổng kết nghiệm thu đối với chuyên đề, báo cáo kếtquả điều tra, báo cáo đánh giá hiệu quả dự án, tài liệu hướng dẫn quy trình vàgiải pháp thực hiện dự án: từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng; Đối với nghiệmthu dự án mới: 2.500.000 đồng. Báo cáo và giải pháp thực hiện dự án định kỳ:200.000 đồng.

- Làm việc ngoài giờ: 20.000đ/giờ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Tài chính xemxét cho phép thực hiện chi tiêu quản lý dự án tín dụng quay vòng XĐGN Việt -Đức theo mức chi trên.