BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2318/LĐTBXH-KHTC
V/v giải trình bổ sung và hoàn chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Tổng cục Dạy nghề;
- Các Cục: Việc làm; Quản lý lao động ngoài nước; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; An toàn lao động.
- Vụ Bình đẳng giới.

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 củaThủ tướng Chính phủ và các công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lậpkế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020(số 5138/BKHĐT-TH ngày15/8/2014; số 628/BKHĐT-TH ngày 01/02/2015; số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015),Bộ đã có Tờ trình số 22/TTr-BLĐTBXH ngày 17/4/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủphê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việclàm và An toàn, vệ sinh lao động và Chương trình Hỗ trợ phát triển hệ thống trợgiúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập hội đồng thẩmđịnh các Chương trình mục tiêu nêu trên, có công văn gửi lấy ý kiến các Bộ,ngành liên quan đối với Báo cáo chủ trương đầu tư của 02 Chương trình này. Trêncơ sở ý kiến tham gia thẩm định của Bộ Tài chính tại công văn số 7280/BTC-HCSNngày 02/6/2015 (gửi kèm theo), Bộ yêu cầu các đơn vị chủ trì các dự ánthành phần thuộc 02 Chương trình mục tiêu bổ sung, hoàn chỉnh đề xuất chủ trươngđầu tư Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tàichính) trước ngày 25/6/2015 để tổng hợp chung.

Do thời gian và khối lượng công việc gấp, yêu cầuThủ trưởng các đơn vị chỉ đạo bộ phận chuyên môn tập trung thực hiện để chuẩnbị báo cáo Hội đồng thẩm định đạt kết quả./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng: Huỳnh Văn Tí; Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Trọng Đàm; Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng