BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2318/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu linh kiện xe ôtô của Công ty TNHH ôtô Đông Phong

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 690/HQLS-TXNK ngày 27/4/2011 của Cục Hải quan tỉnh LạngSơn báo cáo vướng mắc trong việc phân loại linh kiện, phụ tùng lắp ráp ôtô nhậpkhẩu của Công ty TNHH ô tô Đông Phong. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loạimặt hàng ô tô và linh kiện lắp ráp ô tô đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm 1.1,mục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010của Bộ Tài chính.

Do đó, Tổng cụcHải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào hướng dẫn phân loại nêutrên, đối chiếu hàng hóa thực tế nhập khẩu với quy định của Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCNngày 11/5/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ, xác định tính chất hàng hóa nhậpkhẩu để phân loại, tính thuế theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang