BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2319/LĐTBXH-KHTC
V/v giải trình bổ sung và hoàn chỉnh Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Vănphòng Quốc gia Giảm nghèo

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 củaThủ tướng Chính phủ và các công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lậpkế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020(số 5138/BKHĐT-TH ngày15/8/2014; số 628/BKHĐT-TH ngày 01/02/2015; số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015),Bộ đã có Tờ trình số 22/TTr-BLĐTBXH ngày 17/4/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủphê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vữnggiai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan thường trực củaHội đồng thẩm định Nhà nước đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèobền vững đã có công văn gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan đối với Báo cáochủ trương đầu tư của Chương trình. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại công văn số 3604/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 08/6/2015 về giải trình bổsung, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc giaGiảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và ý kiến tham gia của 12 Bộ, cơ quanliên quan kèm theo, Bộ yêu cầu Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo phối hợp với Ủyban dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, giải trình bổ sung, hoànchỉnh đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bềnvững giai đoạn 2016 - 2020 và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính)trướcngày 22/6/2015 để tổng hợp chung gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu.

Do thời gian và khối lượng công việc gấp, yêu cầuChánh Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo chỉ đạo bộ phận chuyên môn tập trung thựchiện để chuẩn bị báo cáo Hội đồng thẩm định đạt kết quả./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm (để b/c);
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng