BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2319/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công vănsố 986/HQHCM-TXNK ngày 15/4/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việcgiải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án đại lộ Đông Tây, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Ngày19/4/2011 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 986/HQHCM-TXNK nêu trên và hồsơ, các giấy tờ, tài liệu có liên quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minhgửi bổ sung theo yêu cầu tại công văn số 1737/TCHQ-TXNK ngày 22/4/2011 của Tổngcục Hải quan.

Tổng cục Hảiquan ghi nhận vướng mắc nêu trên. Để có cơ sở trả lời theo chức năng, nhiệm vụvà thẩm quyền quy định, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, xem xéttrao đổi với các đơn vị có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyếtđịnh. Trong khi chưa có hướng dẫn về việc giải quyết vướng mắc nêu tại công vănsố 986/HQHCM-TXNK nêu trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thựchiện theo hướng dẫn tại công văn số 5764/TCHQ-KTTT ngày 28/9/2009 của Tổng cụchải quan và các quy định hiện hành. Tổng cục Hải quan sẽ có công văn trả lời cụthể khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền quyết định.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông