VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2319/VPCP-QHQT
V/v áp dụng chính thức thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng.

XétTờ trình số 596/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Trị về thời điểm áp dụng chính thức thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tếLao Bảo; tiếp theo văn bản số 411/VPCP-QHQT ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Vănphòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý thực hiện chính thức thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo từ07h00 - 22h00 hàng ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần), bắt đầu từ ngày01 tháng 4 năm 2013.

2.Các Bộ, ngành liên quan, theo chức năng và nhiệm vụ của mình, đáp ứng nhu cầucơ sở vật chất, chi phí và biên chế cần thiết tại cửa khẩu, để triển khai côngviệc trên có hiệu quả.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg CP;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BQP);
- Tổng cục Hải quan (BTC);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.III, KTN, TH;
-
Lưu: VT, QHQT (3).NT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam