BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 232/BXD-KTQH
V/v thoả thuận quy hoạch xây dựng Khu đô thị Đại An, tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: UBND tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 2207/UBND-KTTH ngày 09/12/2008 của UBNDtỉnh Hưng Yên đề nghị cho ý kiến, thoả thuận quy hoạch xây dựng Khu đô thị ĐạiAn, tỉnh Hưng Yên; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Khái quát về đồ án:

- Khu đô thị Đại An có vị trí thuộc địa bàn xã Tân Quang,huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang thuộc tỉnh Hưng Yên với diệntích nghiên cứu khoảng 346,9ha với ranh giới cụ thể:

+ Phía Bắc giáp tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng;

+ Phía Đông giáp thôn Nghĩa Trai xã Tân Quang, thôn Đại Tài,thôn Lê Cao xã Nghĩa Trụ;

+ Phía Tây giáp đất dự án trường Cán bộ tài chính, khudân cư thôn Thọ Khang xã Tân Quang và giáp xã Cửu Cao;

+ Phía Nam giáp đường tỉnh lộ 207B.

- Quy mô dân số dự kiến khoảng 42.000 người;

- Tính chất: là khu đô thị mới hiện đại, nằm trong hệ thốngđô thị phía Bắc tỉnh Hưng Yên, có chức năng thương mại, dịch vụ và nhà ở; làtrung tâm kinh tế, văn hoá, thể thao tiểu vùng phía Bắc tỉnh Hưng Yên với hệthống cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại;

- Cơ sở pháp lý: Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 14/5/2008của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt “Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiếtxây dựng tỷư lệ 1/2000 Khu đô thị Đại An, tỉnh Hưng Yên”.

- Cơ cấu sử dụng đất trong tổng diện tích 346,9ha của khu đôthị Đại An bao gồm: đất các đơn vị ở chiếm 39,84%; đất dịch vụ và công trìnhcông cộng chiếm 14,71%; đất cây xanh, công viên chiếm 12,12%; đất giao thông,bãi đỗ xe và đầu mối hạ tầng kỹ thuật chiếm 33,24% và đất khác chiếm 0,1%.

2.Việc hình thành các khu đô thị – dịch vụ gắn với các khucông nghiệp (KCN) đã và đang hoạt động để phục vụ nhu cầu ăn, ở và sinh hoạtcủa công nhân trong các KCN là cần thiết và khuyến khích trong tình hình hiệnnay. Khu đô thị Đại An, tỉnh Hưng Yên có vị trí nằm tiếp giáp Thị trấn NhưQuỳnh, KCN Như Quỳnh, KCN Tân Quang dự kiến, đường cao tốc số 5 đang triển khaixây dựng và các khu dân cư hiện có… là khu vực đô thị hoá với tốc độ cao, gắnkết chặt chẽ về phát triển kinh tế – xã hội với các khu vực ngoại thành của Thủđô Hà Nội. Vì vậy, việc hình thành Khu đô thị Đại An về cơ bản phù hợp với Địnhhướng tổ chức không gian của đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô được Thủtướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 05/5/2008.

2. Khi phê duyệt quy hoạch chi tiết và triển khai các bướctiếp theo, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên nghiên cứu, xem xét một số vấn đề sau:

- Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên trên cơsở bổ sung vị trí, tính chất và quy mô của Khu đô thị mới Đại An vào quy hoạchđể đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng.

- Xem xét, tính toán quy mô diện tích khu đô thị đảm bảotính khả thi và sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả, dựa trên cơ sở khoa học:đáp ứng nhu cầu nhà ở, dịch vụ cho công nhân các khu, cụm công nghiệp, nhà máylân cận; sự tăng trưởng nhu cầu nhà ở trong quá trình đô thị hoá khu vực thịtrấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và huyện Văn Giang; hạn chế việc chiếm đất nôngnghiệp có năng suất cao làm đô thị và kết nối hợp lý với hệ thống hạ tầng kỹthuật của các dự án trong khu vực đang triển khai xây dựng (Quốc lộ 5 và Đườngcao tốc số 5).

- Về quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng đô thị: đồ án quyhoạch phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày05/1/2006 của Chính phủ về Quy chế khu đô thị mới, Quy chuẩn và các tiêu chuẩnquy phạm hiện hành. Đồ án cần nghiên cứu tổ chức không gian đô thị khai tháccảnh quan hai bên đoạn sông Bắc Hưng Hải để đảm bảo khu đô thị mới có cảnh quanhài hoà với không gian văn hoá đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để UBND tỉnh Hưng Yênnghiên cứu, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng Hưng Yên;
- Lưu VP, KTQH (NHL-02).


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính