BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 232/BXD-KTTC
V/v: áp dụng định mức chi phí tư vấn giám sát xây dựng công trình đối với công trình thuộc vùng sâu, vùng xa

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007.

Kínhgửi : Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng quốc tế

Trả lời văn bản số 44/INCC ngày12/11/2007 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng quốc tế đề nghị hướngdẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn giám sát xây dựng công trình đối với côngtrình thuộc vùng sâu, vùng xa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo quy định tại điểm 2.2.4 mục2 của Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lậpvà quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí tư vấn đầu tư xây dựngđược xác định trên cơ sở tham khảo định mức tỷ lệ do Bộ Xây dựng công bố hoặcbằng cách lập dự toán. Do vậy, định mức chi phí tư vấn xây dựng công trình doBộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 chỉ để các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình xác định chi phívà đàm phán ký kết hợp đồng thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng trênnguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí để thực hiện công trình.

Như vậy, đối với trường hợp côngtrình xây dựng ở vùng sâu vùng xa nhưng vẫn có nhu cầu thuê tư vấn giám sát củaCông ty, thì Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn cần tiến hành đàm phán, tính toán đủchi phí cho công tác tư vấn giám sát, và ghi vào nội dung hợp đồng để thực hiện.

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư vàXây dựng quốc tế căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC.

Vũ Thị Hòa

(Đã ký)