TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
(Đ/c: Lô J1-J2, KCN Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 13- 12/CV-PSVngày 07/3/2013 của Công ty trình bày vướng mắc liên quan đến vận đơn của lôhàng có C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 495/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2009 và công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013hướng dẫn về vận tải đơn chở suốt và chứng từ chứng minh hàng hóa được đảm bảonguyên trạng trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của mộthoặc nhiều Bên không phải là thành viên của ACFTA. Theo đó, về nguyên tắc, hànghóa xuất khẩu từ Trung Quốc quá cảnh qua Hồng Kông rồi đến Việt Nam phải có vậnđơn chở suốt được phát hành tại Trung Quốc hoặc vận đơn hai chặng (chặng từTrung Quốc đến Hồng Kông và chặng từ Hồng Kông đến Việt Nam).

Đối với hồ sơ gửi kèm công văn số13- 12/CV-PSV dẫn trên, qua xem xét thấy rằng: Công ty không xuất trình được vậnđơn chở suốt được phát hành tại Trung Quốc hoặc vận đơn hai chặng, do đó cơquan Hải quan không có căn cứ để xem xét chấp nhận C/O.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ XNK - Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn