BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 232/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bình Định.

Ngày 24/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2573/CT-TTHT ngày 19/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc hướng dẫnchính sách thuế đối với Công ty cổ phần Petec Bình Định. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với trườnghợp của Công ty cổ phần Petec Bình Định đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm a Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu haotài sản cố định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Địnhbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung