BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai
Trả lời công văn số 2893/CT-THNVDT ngày 30/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu vướng mắc về thuế đối với hộ nộp thuế theo phương pháp khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Quy định đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số
- Tại điểm 3, Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định:
"3. Khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với:
…d) Thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ; …"
- Tại điểm a.1.2.2, khoản 1, Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN hướng dẫn:
"a.1.2.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% tính trên thu nhập chịu thuế của từng lần phát sinh."
- Tại tiết b, khoản 10 Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế:

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

"b) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% tính trên thu nhập chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh."
- Tại Mục VIII, Phần C công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"… Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số từ 01/7/2013 phải khai thuế GTGT, thuế TNCN theo từng lần phát sinh trên hóa đơn và nộp thuế GTGT, thuế TNCN trước khi nhận hóa đơn…"
- Tại Mục IX, Phần C công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"Từ 1/7/2013, cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản được lựa chọn một trong hai hình thức khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh không phân biệt hợp đồng đã ký từ trước 1/7/2013, không phân biệt kỳ thanh toán trên hợp đồng."
2. Quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân kinh doanh
Tại điểm c, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN hướng dẫn:
"c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau: …
c.2) Cá nhân, hộ kinh doanh chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán.
c.3) Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê. …"

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì:
- Đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn
Đối với hộ nộp thuế khoán nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn thường xuyên thì cơ quan thuế bán hóa đơn quyển và nộp bổ sung thuế nếu doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán.
Đối với hộ khoán không có nhu cầu sử dụng hóa đơn thường xuyên thì cơ quan thuế bán hóa đơn bán lẻ theo từng số, doanh thu trên hóa đơn lẻ là doanh thu ngoài khoán, cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh và nộp thuế ngay khi nhận hóa đơn mà không trừ vào số thuế khoán phải nộp.
- Về việc quyết toán đối với hộ kinh doanh
Đối với hộ kinh doanh chỉ có thu nhập từ kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc hộ chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà đã nộp thuế theo kê khai thì không có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN.
Đối với hộ nộp thuế theo phương pháp khoán đồng thời cho thu nhập từ cho thuê nhà đã nộp thuế theo kê khai quyết toán thuế TNCN đối với tổng thu nhập phát sinh trong năm tính thuế bao gồm thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cho thuê nhà nếu có phát sinh số thuế phải nộp thêm hoặc có phát sinh số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?